Choose language

Työvuorosuunnittelun perusteet

Haluatko hallita työvuorosuunnittelun perusteet ja jalkauttaa parhaat käytännöt oman organisaatiosi käyttöön?

mies_solveon.fi_hero_1980x1080 mies_solveon.fi_hero_1980x1080

Erilaiset tavat tehdä työvuorosuunnittelua

Manuaalinen suunnittelu

Manuaalinen suunnittelu tehdään nimensä mukaisesti, niin että vuorot jaetaan työntekijöille yksitellen tai isompina kokonaisuuksina. Tällöin esihenkilö taikka keskitetty suunnittelija tekee jaksolistat, pyrkien samalla huomioimaan työntekijöiden toiveet sekä työehtosopimusten asettamat rajoitukset. 

Tyypillisimmin manuaalinen suunnittelu hoidetaan nykypäivänä järjestelmän avulla: se on huomattavasti nopeampaa Excelissä tai paperilla tehtävään suunnitteluun verrattuna.

Järjestelmän avulla suunnittelijalla on manuaalisessa suunnittelussa käytössä automatiikkaa, joka huolehtii muun muassa työaikaergonomiasta, jaksotunneista ja osaamisvaatimusten täyttymisestä.
Tältä manuaalinen suunnittelu näyttää WFM-järjestelmässä

Manuaalinen suunnittelu toimii silloin kun:

 • Organisaation koko on pieni tai keskisuuri.
 • Viikonpäiväkohtainen työn tarve ei juurikaan vaihtele, vaan samoissa vuoroissa tarvitaan yleensä sama määrä tekijöitä.
 • Tarvittavien osaajien määrässä ei ole suuria vaihteluita.
 • Pienempikin työvuorosuunnittelun automatiikka riittää tuomaan tarvittavat hyödyt suunnittelijalle ja esihenkilölle.

 

Tältä manuaalinen suunnittelu näyttää WFM-järjestelmässä:

Työvuorokiertoihin pohjautuva suunnittelu
Työvuorokiertoihin pohjautuvassa suunnittelussa työ muodostuu sykleistä, jotka toistuvat tasaisin väliajoin täysin samanlaisina: esimerkiksi niin, että työntekijät tekevät säännöllisesti vuorotellen aamuvuoroa ja iltavuoroa. Vuorokiertoja voi hyödyntää myös silloin, kun erilaiset päivystys- ja varallaoloajan tai tietyn työpisteen työt halutaan jakaa työntekijöille säännöllisesti toistuvina sykleinä.

Vuorokiertojen hyödyntämiseen tarvitaan järjestelmä tueksi: näin työvuorot voidaan säätää toistumaan samanlaisena syklinä niin pitkään kuin halutaan.

numeron-tyovuorokierrot

Työvuorokiertojen hyödyntäminen toimii silloin kun:

 • Työssä on selkeät syklit, joiden halutaan toistuvan täysin samanlaisina säännöllisin väliajoin.

 • Työvuorosuunnittelussa halutaan säästää aikaa ja listat tehdä ns. nappia painamalla.

 • Halutaan helpottaa työntekijöiden arjen suunnittelua ja näyttää vuorosuunnitelmat pidemmälle tulevaisuuteen.

Tältä työvuorokiertojen hyödyntäminen näyttää WFM-järjestelmässä:

Älykäs optimointi

 

Älykäs optimointi on luotu lisäämään automaatiota vaativan työvuorosuunnittelun tueksi: se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa on huomioitava suuri määrä erilaisia työehtosopimus- ja työaikaergonomiasääntöjä sekä työn tarpeen, työvuororakenteen, työntekijöiden määrän ja osaamisen vaihteluita. Eli toisin sanoen, tilanteisiin joissa kaiken huomioiminen ihmisvoimin on lähes mahdotonta.

Älykkäällä optimoinnilla varmistetaan, että kaikki tarvittavat säännöt tulee huomioitua jaksolistassa ilman, että jokainen lista täytyy rakentaa käsin – sen sijaan tarvittavat säännöt kerrotaan järjestelmälle, ja järjestelmä ehdottaa näiden pohjalta listasta parasta mahdollista versiota.

Järjestelmään syötettävät säännöt liittyvät esimerkiksi työehtosopimuksiin, työn tarpeeseen, osaamiseen, mitoitusvaatimuksiin, työaikaergonomiaan sekä työntekijöiden toiveisiin ja niiden reiluun jakautumiseen.

Huom! Aina ei kannata valita vain yhtä tapaa: yllä mainittuja vuorosuunnittelun keinoja voi ja usein myös kannattaa yhdistellä. Joko niin, että eri yksiköissä tai tiimeissä on käytössä erilaiset prosessit tai siten, että osa vuoroista suunnitellaan työvuorokiertojen kautta, osan tekee esihenkilö käsin ja loput optimoidaan.

numeron-manuaalinen-jaksosuunnittelu

Optimointi toimii silloin kun:

 • Työvuorojen suunnittelu on erityisen vaativaa: esimerkiksi silloin kun kerralla suunnitellaan isoja kokonaisuuksia tai kun työn tarve ja sitä myötä työntekijöiden tarve vaihtelee merkittävästi vuorojen, päivien sekä listojen välillä.

 • Henkilöiden sijoituksia ohjaa osaaminen: eri vuoroissa tarvitaan erilaista osaamista.

 • Vuorojen pituudet vaihtelevat.

 • Työvuorosuunnittelu käsin vie runsaasti aikaa, esimerkiksi useampia henkilötyöpäiviä. Koska älykäs optimointi vaatii sääntöjen määrittelyä ja hiontaa, käyttöönoton kustannus on tavallista suurempi. Vaativissa tilanteissa se maksaa nopeasti itsensä takaisin, mutta suoraviivaisissa tapauksissa toisen prosessin valinta on kustannustehokkaampaa.

Tältä älykäs optimointi näyttää WFM-järjestelmässä:

Näin huomioit työntekijöiden toiveet

Tyypillisesti vuorosuunnittelua ohjaa jollain tapaa myös työntekijöiden toiveet: joko vuorot halutaan rakentaa toiveiden pohjalta, tai ne halutaan muuten huomioida listoja rakentaessa.

Työntekijöitä voi osallistaa useammalla eri tavalla työvuorosuunnittelussa.

Rautatalo_konttorilla_kaksi_naista_Solveon.fi_Kuvituskuvia_1200x800

Järjestelmän avulla osallistamista voi tehdä

Toiveiden kautta

Työntekijät tekevät työ- ja vapaa-aikatoiveet suoraan itsepalveluportaalissa ja esihenkilö tai älykäs optimointi tekee suunnitelman näitä toiveita hyödyntäen.

Yhteisöllisesti

Tiimit sopivat yhdessä työvuoroista esimerkiksi tiimipalaverissa. Tiiminvetäjä tai työntekijät itse kirjaavat vuorot järjestelmään.

Autonomisesti

Työntekijät saavat omat tunnukset järjestelmään ja voivat itsenäisesti tehdä oman työvuorolistansa. Samalla he näkevät esihenkilön asettaman tarpeen ja muiden tekemät suunnitelmat. Autonomisessa suunnittelussa esihenkilön täytyy vielä lopuksi tarkastaa listat, korjata mahdolliset ongelmakohdat ja julkaista lopulliset versiot.

Toimisto_Taskulaskin__solveon_2000x2000

Ota sanasto haltuun

Tuntuvatko tällä sivuilla mainitut termit vierailta, etkä täysin ymmärrä mitä ne tarkoittavat? Ei hätää, tiedostamme että työvuorosuunnittelun kenttä on täynnä jargonia: siksi koostimme työvoiman hallinnan sanakirjan, josta voit tarkistaa mitä mikäkin termi käytännössä tarkoittaa.

Miksi työvuorosuunnittelun kuntoon laittaminen on tärkeää?

 

Työvuorosuunnittelun vaikutusta työntekijöiden pysyvyydessä sekä liiketoiminnan menestyksessä ei kannata aliarvioida. Usein se on yksi parhaista keinoista tukea työntekijöiden jaksamista, tyytyväisyyttä sekä organisaation kannattavuutta.

Kun työvuorosuunnittelu toimii kuten kuuluukin, saavutetaan sillä seuraavia etuja:

✔️ Työntekijöiden hyvinvointi kasvaa

Hyvällä vuorosuunnittelulla varmistetaan että työ ja vapaa-aika ovat hyvässä tasapainossa ja työntekijöiden toiveet tulee huomioitua. Työhyvinvoinnille on useita mittareita joita kehittyneimmissä järjestelmissä voidaan asettaa ja seurata eri organisaatiotasoilla sekä henkilöstasoilla. Mittareiden avulla voidaan helposti tarkastaa mikä aiheuttaa kuormitusta työntekijöille, esim. miten eri pituiset työajat, eri vuorokauden aikoina tehtävät työt, työstä palautumisen kestot ja mahdollisuudet vapaa-ajan harjoittamiseen vaikuttavat terveyteen.

✔️ Työntekijät pysyvät pidempään

Työvuorosuunnittelun avulla voidaan myös varmistaa, että työntekijät pääsevät hyödyntämään omaa erityisosaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla. Näin osaamiselle tulee merkitys, työn mielekkyys lisääntyy ja työntekijöille voidaan tarjota kiinnostavia kehityspolkuja.

✔️ Työaikaergonomia toteutuu

Jokaisena viikonpäivänä on huolehdittava levosta ja jaksamisesta. Riittävän pitkä lepo viikoittain ja viikonloppuvapaat takaavat palautumisen työstä. Työaikaergonomiasta huolehtimalla voit vaikuttaa muun muassa sairauspoissaolojen määrään: Etlan tutkimuksessa havaittiin että korkea työkuorma kasvatti sairauspoissaolojen riskiä viikon aikana – ja sen tuplaantuminen kasvatti riskiä jopa 18 prosenttia. Myös työaikojen epäsäännöllisyys ja vuorojen pituuden vaihtelut lisäsivät riskiä.

✔️ Avoimuus ja tasapuolisuus toteutuvat

Selkeällä ja avoimella prosessilla voidaan varmistaa, että työntekijöiden toiveet tulee huomioitua ja vuorot jaettua tasapuolisesti. 

✔️ Asiakaskokemus ja -turvallisuus lisääntyvät

Tietyissä tehtävissä, kuten esimerkiksi hoitotyössä tarvitaan erityisosaamista tai varmuus siitä, että paikalta löytyy aina riittävä määrä tekijöitä suhteessa palvelun tarpeeseen. Kun mitoitukset ja osaamistarpeet saadaan huomioitua vuorosuunnittelussa, asiakasturvallisuus ja -kokemus kohenevat.

✔️ Aikaa säästyy

Nykyaikaisessa työvuorosuunnittelussa poistetaan turhat manuaaliset prosessit ja tilalle tuodaan automatiikkaa joka säästää esihenkilöiden aikaa ja vaivaa. Tutkimusten ja kokemusten perusteella manuaalinen työvuorosuunnittelu vie liikaa esihenkilöiden työaikaa: kaikki tämä on pois yksikön toiminnan kehittämisestä ja johtamisesta.

✔️ Virheet vähenevät ja palkat saadaan maksettua oikein

Tilanteissa joissa jaksolistojen toteumat vaikuttavat työntekijöille maksettavaan palkkaan, täytyy varmistua siitä että tieto liikkuu sujuvasti ja muutokset saadaan korjattua listoihin helposti. Ilman automaation hyödyntämistä toteumat joudutaan selvittämään käsin ja lisät lasketaan ihmisvoimin. Tällöin prosessissa jää tilaa inhimillisille virheille. Automaation avulla varmistetaan, että palkat saadaan maksettua ajallaan ja oikein.

✔️ Kustannuksia säästyy

Kaikki yllä oleva säästää toteutuessaan organisaatioltasi kustannuksia joko suoraan tai välillisesti. Kun työntekijöiden vaihtuvuus ja sairauspoissaolot vähenevät, ylitöiden syntymiseen voidaan vaikuttaa, manuaalisiin prosesseihin kuluu vähemmän aikaa ja työntekijöiden osaaminen hyödynnetään optimaalisesti, myös viivan alle jäävä osuus kasvaa.

Toisinaan automatisoinnista ja toimintamallien muutoksista puhuttaessa herää huoli siitä, kuinka paljon vuorosuunnittelua tekevän esihenkilön rooli muuttuu. Kokemuksemme mukaan roolin muutos on tuonut positiivisia muutoksia esihenkilön työnkuvaan. Esimerkiksi tärkeät kehittämis- ja johtamistehtävät saavat muutoksen myötä enemmän aikaa ja panostusta.

Nainen_konttorilla_Solveon.fi_Kuvituskuvia_1200x800

Ovatko perusteet jo hallussa?

Siirry suoraan pro-vinkkeihin

Jos haluat kehittää työvuorosuunnittelusta kannattavuuden ja työhyvinvoinnin moottorin, prosessi täytyy hioa huolellisesti kuntoon. Kaivaudu aiheeseen syvemmälle katsomalla täältä asiantuntijan vinkit.

Ihmisia_toimistolla_keskustelemassa_Solveon_kuvituskuva_1200x800

Vastaa näihin kysymyksiin

Ennen kuin lähdet kehittämään työvuorosuunnittelun prosessia

Ennen kuin teet päätöksiä uusista toimintamalleista taikka järjestelmistä, on muutama kysymys joihin sinun kannattaa vastata ensiksi. Näiden kysymysten avulla varmistat, että osaat valita juuri teille parhaiten sopivat ominaisuudet ja prosessit. Näin nyky- ja tavoitetilan välinen rako tulee kurottua umpeen.

Jos et ole vielä valmis vastaamaan kysymyksiin, vaan haluat perehtyä aiheeseen yleisemmällä tasolla, kurkkaa täältä millaisia teemoja työvuorosuunnittelun prosessia rakentaessa kannattaisi huomioida.